Αθήνα: 2111 069 362 Θεσσαλονίκη: 2310 555 545
Follow us:

Ε.Β.Ε.Θ. _Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1918 και αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος Επιμελητήριο της Ελλάδος. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το ΕΒΕΘ συμμετέχει σε συλλογικά όργανα, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικές και πληροφόρησης και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Σκοπός του είναι η προ­στασία και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας στην Περιφέρεια της Θεσσαλο­νίκης και της Μακεδονίας γενικότερα, όπως επίσης  η παροχή γνωμοδοτικών εισηγή­σεων για θέματα οικονομικού περιεχομένου προς την πολιτεία, προς τα μέλη του και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Διοίκηση του ΕΒΕΘ, προσανατολισμένη σταθερά στην καταγραφή, ανάδειξη και  επί­λυ­ση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών του υιοθέτησε (από το 2008) την ηλε­­κτρονική πλατφόρμα “PrimoQ”, μέσω της οποίας διενεργεί πλήθος ερευνών μεταξύ των μελών επί θεμάτων που άπτονται του ενδιαφέροντός τους.

Δημόσιοι Φορείς
23